Skip to content

Kwaliteitsplan GGZ

Kwaliteitsplan GGZ – vrijgevestigden 

In dit document is beschreven wat de kwaliteit van de Praktijk voor Leren en Gedrag is. Tevens is te vinden hoe Praktijk voor Leren en Gedrag de kwaliteit voortdurend blijft waarborgen.

I – algemene informatie

1. Gegevens GGZ-aanbieder
Naam praktijk: Praktijk voor Leren en Gedrag
Naam regiebehandelaar: drs. L. Beukering
E-mailadres: l.beukering@praktijkvoorlerenengedrag.nl
KvK-nummer: 65264703
Website: www.praktijkvoorlerenengedrag.nl
BIG-registraties: 79908793701 en 09054520125.
Overige kwalificaties: NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), De Beroepsvereniging
Gestalttherapeuten: NVAGT en EAGT, ook van TBNG en RBNG en Nederlandse Vereniging voor Psychosomatiek (NFP), artsenvereniging voor integrale geneeskunde (AVIG).
Basisopleiding: gedragswetenschappen/orthopedagogiek?
AGB-code praktijk: 94062499
AGB-code persoonlijk: 94100343

2. Werkzaam in
Generalistische basis-GGZ en specialistische GGZ voor kinderen en jeugdigen t/m 23 jaar.

3. Aandachtsgebieden
De Praktijk voor Leren en Gedrag biedt voornamelijk hulp op het gebied van:
– Leren en studeren;
– Gedrag;
– Relaties (met ouders, broertjes en zusjes, leerkrachten/docenten, vrienden, partners, etc.);
– Emotioneel welzijn.
Verder is Family Care een onderdeel van de praktijk, waarmee expliciet aandacht wordt besteed aan het systeem om de cliënt heen. Hierbij staat het kind centraal, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de verschillende levensgebieden van de cliënt, zoals school, familie, sociale contacten, lichamelijke gezondheid, gezin, sport/hobby’s en taken. Tevens worden de behoeften en vaardigheden in kaart gebracht, zodat interventies aangereikt kunnen worden die het gezin ten goede kan komen.

4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende medewerkers verbonden:
Leo Beukering
Annemiek Kamphuis
Rita Zecher
Kemal Inci
Jose Hendrix
Lotte Hunnink
Miray Agul

5. Professioneel netwerk

5a. De Praktijk voor Leren en Gedrag maakt gebruik van een professioneel netwerk, waaronder:
– Huisartsenpraktijken (POH-GGZ);
– GGZ-praktijken en -instellingen;
– Zorggroepen.
– Locale toegang

De Praktijk voor Leren en Gedrag is ook aangesloten bij Vereniging Vrijgevestigden IJsselland Plus.

5b In de volgende situaties wordt gebruik gemaakt van het professionele netwerk, tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Indien er sprake is van crisis zal worden overlegd met de lokale toegang en eventueel wordt overlegd gepleegd met grotere instellingen als Accare en Karakter. Na overleg crisisdienst vindt er indien nodig alsnog doorverwijzing plaats.

5c. Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crisis terecht bij:
de praktijk op het bekende telefoonnummer, deze is doorgeschakeld naar de dienstdoende hulpverlener. Verder kunnen zij terecht bij de huisartsenpraktijk of -post, spoedeisende hulp, GGZ-crisisdienst. Indien nodig kan in overleg de psychiater worden ingezet.

5d. Specifieke afspraken met een GGZ-crisisdienst, HAP of SEH
Ja, welke

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Praktijk voor Leren en Gedrag heeft een contract met regio IJsselland. Hieronder vallen 11 gemeenten.

7. Behandeltarieven
Op de site is te vinden welke tarieven de Praktijk voor Leren en Gedrag hanteert. Deze informatie is te vinden via de internetlink: http://www.praktijkvoorlerenengedrag.nl/index.php?page=vergoedingen

8. Kwaliteitswaarborg
Er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen, voortvloeiend uit de beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging.

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Cliënten kunnen met klachten over de praktijk terecht bij drs. L. Beukering of bij verschillende vestigingen:
klachtencommissie van de NIP. Het adres is: Postbus 2085, 3500 GB Utrecht
Link naar website: https://www.psynip.nl/
klachtencommissie van de NVO. Het adres is: 3511 GC Utrecht
Link naar de website: https://www.nvo.nl/

9b. De cliënten kunnen met geschillen over medewerkers of over behandeling door de Praktijk voor Leren en Gedrag terecht bij:
Klachtencommissie van de NIP. Het adres is: Postbus 2085, 3500 GB Utrecht
Link naar website: https://www.psynip.nl/
Klachtencommissie van de NVO. Het adres is: 3511 GC Utrecht
Link naar de website: https://www.nvo.nl/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Cliënten kunnen tijdens onze afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
Dit wordt intern of onderling geregeld binnen de Praktijk voor Leren en Gedrag.

10b. De overdracht van de Praktijk voor Leren en Gedrag is geregeld en vastgelegd voor het geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Praktijk voor Leren en Gedrag streeft ernaar geen wachttijden te hebben.

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure in de praktijk is als volgt geregeld:
Na verwijzing door de huisarts, meldt een cliënt zich over het algemeen telefonisch of per e-mail aan. Vervolgens wordt de cliënt een aanmeldformulier en CBCL toegestuurd. Na ontvangst van deze documenten wordt er een intakegesprek ingepland. Afhankelijk van de woonplaats wordt de aanmelding en intake gecoördineerd door Annemiek Kamphuis (Deventer) of door Leo Beukering (Dalfsen, Zwolle, Kampen).

12b. Cliënten worden terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in onze praktijk gesteld door
Naam: Dr. R. Zecher (kinder- en jeugd) psychiater

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?
Ja, onderzoek wordt gedaan met de betrokkenheid van orthopedagoog of toegepast psycholoog. Indien nodig wordt een gesprek met de kinder- en jeugdpsychiater gevoerd om haar visie mee te nemen in het diagnostisch proces..

14. Behandeling
14a. Het hulpverleningsplan (gezinsplan) wordt in onze praktijk in samenspraak met de cliënt opgesteld door:
Naam: drs. L. Beukering/ mevr. A.E. Kamphuis MSc

14b. Het aanspreekpunt voor de cliënt tijdens de behandeling is
Naam: drs. L. Beukering/ mevr. A.E. Kamphuis MSc

14c. De cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de cliënt):
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) wordt een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer) gestuurd, tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Er wordt gezorgd voor goede communicatie met de cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Wij doen dat als volgt:
Ja, volgens de richtlijnen van onze beroepsverenigingen en de geldende wetgeving hieromtrent van de overheid.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Na de intake, wordt er een behandelplan opgesteld en besproken met de cliënt. Om het effect van een behandeling te meten, wordt er een voor- en nameting in de vorm van een CBCl ingevuld door de ouders/verzorgers. Na de behandeling vindt er een evaluatie plaats in de vorm van een tevredenheidsmeting (ROM-meting).

14g. Er is een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Niet van toepassing voor Praktijk voor Leren en Gedrag.

14h. Er wordt periodiek en tijdig met de cliënt (en eventueel zijn naasten) gesproken over de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode wordt hiervoor gehanteerd:
Ja, er wordt gedurende de behandeling geregeld geëvalueerd met ouders en betrokkenen. Deze evaluatie is gericht op tevredenheid en effect van de behandeling.

14i. De tevredenheid van onze cliënten worden op de volgende manier gemeten:
Met de CBCL die als voor- en nameting wordt gegeven aan de ouders van de cliënt. Tevens wordt er een tevredenheidsvragenlijst afgenomen aan het einde van de behandeling.

15. Afsluiting/nazorg
15a. Wij bespreken met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geven wij hierover gericht advies aan de verwijzer. wij informeren de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met cliëntgegevens
16a. wij vragen toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruiken wij de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en wij vragen het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

16c. wij gebruiken de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening
Naam: drs. L. Beukering
Plaats: Deventer
Datum: 12 oktober 2017

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:

Ja.

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02